Aktualności

12.10.2023 r. – TSUE znów po stronie konsumentów

Nie trzeba było długo czekać na kolejne orzeczenie TSUE wpisujące się w dotychczasowy trend stojący po stronie kredytobiorców.

Tym razem wyrok dotyczy możliwości pozyskania przez konsumenta lub przedsiębiorcę, jeśli kredytobiorca podpisał z nim umowę cesji, dokumentów od banku, niezbędnych do zweryfikowania wysokości proporcjonalnego zwrotu kosztów przy całkowitej spłacie kredytu i ewentualnego wytoczenia powództwa w tym zakresie.

W dniu 12.10.2023 r. TSUE wydał kolejny ważny wyrok  wpisujący się w prokonsumencką wykładnię przepisów unijnych (C-326/22). 

TSUE udzielił odpowiedzi na pytanie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie :

Czy artykuł 16 ust. 1 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/48/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie umów o kredyt konsumencki oraz uchylającej dyrektywę Rady 87/102/EWG (Dz.U.UE.L.2008.133.66 z dnia 2008.05.22) w kontekście zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej należy rozumieć w ten sposób, że konsument, albo przedsiębiorca na którego konsument przelał swoje uprawnienia wynikające z tego przepisu dyrektywy, może żądać na jego podstawie wydania od kredytodawcy egzemplarza umowy (jak również regulaminów stanowiących część umowy), oraz informacji dotyczącej spłaty kredytu, które są niezbędne do zweryfikowania prawidłowości obliczenia środków wypłaconych konsumentowi z tytułu zwrotu proporcjonalnej części całkowitych kosztów kredytu w związku z jego wcześniejszą spłatą oraz niezbędnych do wytoczenia powództwa o ewentualny zwrot wyżej wymienionych kwot?

Trybunał nie miał wątpliwości, że konsument, bądź przedsiębiorca, na którego scedowano uprawnienia z dyrektywy, mogą skutecznie żądać od kredytodawcy dokumentów umożliwiających ustalenie wysokości przysługujących im roszczeń, a żądania te mają oparcie w przepisach dyrektywy z uwzględnieniem zasady skuteczności prawa Unii Europejskiej.

Scroll to Top