Aktualności

Czy kredyt może być „za darmo”?

Jeśli posiadasz aktywną umowę o kredyt konsumencki (gotówkowy) na kwotę nie wyższą niż 255 550 zł lub od spłaty tego zobowiązania nie minął rok – koniecznie sprawdź ją pod kątem sankcji kredytu darmowego, bo może się okazać, że do banku będziesz musiał zwrócić TYLKO pożyczony kapitał, a wszelkie koszty, takie jak prowizja, ubezpieczenie czy odsetki, zostaną umorzone.

Na czym polega sankcja kredytu darmowego ?

Sankcje prawne funkcjonujące w polskim porządku prawnym odnoszą się do różnych sytuacji i można je wykorzystywać zawsze wtedy, gdy podmiot gospodarczy narusza indywidualne interesy konsumenta. Jedną z nich jest tzw. sankcja kredytu darmowego.

Zastosowanie sankcji kredytu darmowego prowadzi do pozbawienia kredytodawcy / pożyczkodawcy wszystkich przychodów wynikających z realizacji umowy kredytu / pożyczki. Wynika to z naruszenia przez bank obowiązków związanych z przepisami prawa.

Sankcję kredytu darmowego reguluje ustawa o kredycie konsumenckim z dnia 12.05.2011 r. w art. 45, zgodnie z którym:

 1. W przypadku naruszenia przez kredytodawcę art. 29 ust. 1, art. 30 ust. 1 pkt 1-8, 10, 11, 14-17, art. 31-33, art. 33a i art. 36a-36c konsument, po złożeniu kredytodawcy pisemnego oświadczenia, zwraca kredyt bez odsetek i innych kosztów kredytu należnych kredytodawcy w terminie i w sposób ustalony w umowie.
 2. Jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy.
 3. Jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie:  pięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł lub dziesięciu lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.
 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, konsument ponosi koszty ustanowienia zabezpieczenia kredytu przewidziane w umowie.
 5. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa po upływie roku od dnia wykonania umowy.

 

Kto może skorzystać z sankcji kredytu darmowego ?

Każdy, kto posiada kredyt spełniający poniższe kryteria:

 • – Kredyt jest w trakcie spłaty lub nie minął rok od spłaty,
 • – Jest to kredyt konsumencki,
 • – Kwota kredytu nie jest wyższa niż 255 550 zł,
 • – Umowa zawiera przynajmniej jedną klauzulę abuzywną.

 

Sankcja kredytu darmowego wykorzystana może być zatem w momencie, gdy kredytodawca naruszył jeden z obowiązków nakładanych na niego przez ustawę o kredycie konsumenckim. Mowa tu o takich sytuacjach, w których umowa o kredyt konsumencki:

 • – nie została zawarta w formie dokumentowej, czyli w formie pisemnej;
 • – nie zawiera takich kluczowych danych jak: imię i nazwisko, adres konsumenta oraz imię i nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) oraz adres do doręczeń elektronicznych kredytodawcy i pośrednika kredytowego;
 • – nie zawiera informacji o: rodzaju kredytu, okresie spłaty, całkowitej kwocie zobowiązania, terminie i sposobie wypłaty kredytu, stopie oprocentowania, warunkach jej stosowania, okresach i warunkach oraz procedurze jej zmiany wraz ze wskazaniem indeksu lub stopy referencyjnej, rzeczywistej rocznej stopie oprocentowania oraz całkowitej kwocie do zapłaty przez konsumenta wraz z podaniem wszystkich założeń przyjętych do jej obliczenia, zasadach i terminach spłaty kredytu i tym podobnych;
 • – zastrzega łączną wysokość opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu oraz odsetek za opóźnienie na poziomie wyższym niż kwota odsetek maksymalnych za opóźnienie, o których mowa w Kodeksie cywilnym;
 • – przewiduje wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu na poziomie wyższym niż maksymalna wysokość pozaodsetkowych kosztów wynikająca z ustawy.

 

Jak skorzystać z sankcji kredytu darmowego?

Skorzystanie z sankcji darmowego kredytu wymaga w pierwszej kolejności zidentyfikowania tego, że kredytodawca naruszył przepisy, co było wynikiem jego działania. Kredytobiorca musi udowodnić naruszenia przez bank obowiązków wynikających z ustawy o kredycie konsumenckim. Składa wówczas pisemne oświadczenie kredytodawcy o naruszeniu przez niego obowiązku objętego sankcją darmowego kredytu. Wskazane oświadczenie kredytobiorca będzie miał prawo złożyć w okresie 1 roku od dnia wykonania umowy, aby móc skorzystać z sankcji darmowego kredytu. Termin ten nie podlega  przywróceniu.

Zasady spłaty kapitału po skorzystaniu przez konsumenta z sankcji kredytu darmowego

Jeżeli prawidłowo zastosuje się sankcję kredytu darmowego, to oddaje się jedynie pożyczony kapitał. W grę wchodzą tu następujące reguły zwrotu:

 • — jeżeli kredytodawca w umowie nie określił zasad i terminów spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w równych ratach, płatnych co miesiąc, od dnia zawarcia umowy;
 • — jeżeli umowa o kredyt konsumencki nie przewiduje terminu spłaty kredytu, konsument zwraca kredyt w terminie 5 lat – w przypadku kredytów konsumenckich do wysokości 80 000 zł lub 10 lat – w przypadku kredytów konsumenckich powyżej 80 000 zł.

 

Kluczową kwestią jest zatem analiza treści zawartej umowy kredytowej.

 

Scroll to Top