Polityka prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych oraz Polityka Prywatności

1. Zgodnie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, strona www.adwokat-wroc.com, zwana dalej „Stroną” przedstawia niniejszą politykę prywatności oraz klauzulę informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych.
2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Tożsamość Administratora danych

1. Administratorem danych osobowych zawartych na Stronie jest Izabela Chadryś-Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Izabela Chadryś-Nowak z siedzibą we Wrocławiu (53-653) przy ul. Inowrocławskiej 17/13, NIP: 886-276-87-66, zwana dalej „Kancelarią”.
2. Administrator nie powołał inspektora ochrony danych osobowych.
3. Kontakt z Administratorem nawiązać można pod numerem telefonu: 604-590-598, adresem mailowym: kancelaria@adwokat-wroc.com lub pisemnie pod adresem siedziby Administratora przy ul. Inowrocławskiej 17/13 we Wrocławiu (53-653) – w tytule wpisując dopisek „ochrona danych osobowych” lub „RODO”.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

1. Administrator dba o to by dane zbierane były tylko w zakresie niezbędnym do wskazanego poniżej celu i tylko przez okres w jakim jest to niezbędne dla jego realizacji.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb kontaktu z osobą korzystającą ze Strony (dalej jako „Użytkownik”) i/lub dla celów statystycznych Administratora.
3. Podanie danych koniecznych do prowadzenia sprawy jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia Umowy i jest niezbędne do jej realizacji.
4. Podane w formularzu kontaktowym dane są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania o ofertę oraz udzielenia porady prawnej online. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby skutecznie nawiązać kontakt, bądź skorzystać z usług prawnych Kancelarii.

Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do realizacji określonego celu przetwarzania, tj.: imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej, adres korespondencyjny, adres siedziby, numer telefonu, adres zamieszkania, NIP, REGON, PESEL, dane pracodawcy, stanowisko służbowe, które to dane zostały przekazane w trakcie prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej.
2. W przypadku powierzenia przez Użytkownika prowadzenia spraw z zakresu prawa medycznego, prawa rodzinnego lub innych spraw cywilnych, Administrator może przetwarzać dane szczególne wymienione w art. 9 ust. 1 RODO, w tym przede wszystkim dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej. Podstawę ich przetwarzania stanowi art. 9 ust. 2 pkt (f) RODO.
3. Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów świadczenia usług oraz rozliczenia usług prawnych.

Cele przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu: -zawarcia i realizacji umowy o obsługę prawną oraz na jej potrzeby, -zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług prawnych drogą elektroniczną, -korespondowania z Użytkownikiem w innych prawnie uzasadnionych sprawach, a w szczególności powiadamiania go o zmianach regulaminów, polityki prywatności i polityki cookies oraz o dokonanych płatnościach, -zarządzania i ochrony własnych systemów informatycznych, -realizacji uzasadnionych interesów Administratora, -wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora, przy założeniu, że przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie: a. zgody wyrażanej przez osobę, której dane dotyczą; b. żądania podjęcia określonych działań przed zawarciem umowy przez osobę, której dane dotyczą (np. zapytania o ofertę, które upoważnia Administratora do wykorzystania danych osobowych celem wysłania oferty).
3. Dane osobowe mogą być również przetwarzane, gdy: -jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, lub -jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub -jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez osobę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.
4. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. Administrator przetwarza również dane osobowe, które nie zostały bezpośrednio pozyskane od ww. osoby, np. dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej lub osób reprezentujących i występujących w imieniu danej osoby. Dane takie pozyskiwane są m.in. od osób reprezentujących daną osobę, z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, z Krajowego Rejestru Sądowego oraz od innych podmiotów uprawnionych do przetwarzania danych osobowych.
5. Dane podane w Formularzu Kontaktowym są przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytania dot. świadczenia usług prawnych za pośrednictwem Internetu, bądź też nawiązania kontaktu z osobą kontaktującą się i przesłania jej oferty.
6. Dane osobowe przekazane przez formularz kontaktowy na Stronie są przetwarzane zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO, i nie zostaną sprzedane, przekazane ani udostępnione osobom trzecim z zastrzeżeniem § 5 ust. 2. Przekazywane dane mogą być jednak przetwarzane w automatycznym procesie przez administratorów serwerów strony internetowej lub serwerów skrzynek pocztowych.
7. Strona internetowa www.adwokat-wroc.com może korzystać z wtyczki Google Analytics – to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są przez okres 14 miesięcy.  Użytkownik może w każdej chwili zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na poniższy link i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

1. Odbiorcami przekazywanych danych osobowych, poza Administratorem, są podmioty współpracujące z Administratorem, w tym m. in.: dostawcy oprogramowania wspierającego procesy biznesowe, operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi poczty elektronicznej, usługi analityki internetowej czy usługi hostingu, podmioty świadczące na rzecz administratora: usługi księgowe, informatyczne, archiwizacyjne, prawne. Dostęp do danych mogą uzyskać również pracownicy Administratora i pełnomocnicy substytucyjni.
2. Administrator informuje, że może okazać się konieczne przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego w sposób i na warunkach określonych przez stosowne przepisy prawa. Może to nastąpić w przypadku, gdy dana usługa świadczona elektronicznie, jest realizowana z wykorzystaniem serwerów znajdujących się w państwie trzecim, m.in. gdy jest to niezbędne dla realizacji umowy łączącej Strony, oraz gdy osoba, której dane dotyczą udzieliła na to zgody na piśmie/mailowo. Przekazanie danych w tej sytuacji nastąpi jedynie, gdy państwo docelowe zapewnia na swoim terytorium odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
3. W wypadkach, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa, dane osobowe mogą być również przekazywane uprawnionym do tego organom, podmiotom lub instytucjom.

Okres przechowywania danych

1. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po jej realizacji – wyłącznie w przypadkach i w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa.
2. Dane osobowe do realizacji kontaktu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu kontaktu oraz w okresie utrzymywania bieżących relacji, w tym wymiany korespondencji, a po ustaniu tej relacji – przez okres 2 lat.
3. W zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – dane osobowe będą przetwarzane do czasu wypełnienia tych obowiązków.
4. W zakresie realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora – dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu.
5. W zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania lub do czasu udzielania odpowiedzi na złożone zapytanie.
Po okresie przetwarzania dane będą usuwane lub zanonimizowane.

Prawa osoby, której dane dotyczą

1. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– poprawiania swoich danych,
– usunięcia danych,
– ograniczenia przetwarzania,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.
2. Do danych zawartych w formularzu kontaktowym przysługuje wgląd osobie fizycznej lub osobie prawnej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania tych danych w dowolnym momencie.
3. W celu zrealizowania ww. praw należy kontaktować się z Administratorem pod adresem mailowym: kancelaria@adwokat-wrom.com.
4. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

1. W przypadku uznania, iż sposób przetwarzania jego danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
2. Na terenie Polski uprawnienia organu nadzorczego w sprawach dot. danych osobowych sprawuje: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegóły związane z procedurą złożenia skargi znajdują się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/83/155.

Postanowienia końcowe

1. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian w Polityce prywatności, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Strony. O wszelkich zmianach Administrator będzie informować w sposób widoczny i zrozumiały.
2. Na Stronie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, działających niezależnie od Administratora i nienadzorowanych przez niego. Strony te mogą posiadać własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi należy się zapoznać.
3. Skuteczność dochodzonych żądań wymaga potwierdzenia tożsamości Użytkownika oraz jest uzależniona od wykazania podstaw prawnych lub nieprawidłowości w działaniach związanych z ochroną praw.
Scroll to Top