Regulamin strony

Definicje

1. Administrator – podmiot prowadzący stronę internetową: www.adwokat-wroc.com (dalej jako „Strona”), tj. Izabela Chadryś-Nowak, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Izabela Chadryś-Nowak z siedzibą we Wrocławiu, ul. Inowrocławska 17/13, 53-653 Wrocław, NIP: 886-276-87-66.
2. Użytkownik – osoba korzystająca ze strony.

Postanowienia ogólne

1. Strona oraz zamieszczone na niej treści mają wyłącznie charakter ogólnej informacji o Kancelarii i jej oferowanych usługach prawnych i, o ile nic innego nie wynika z zapisów podanych na tej stronie, nie zmierzają do zawarcia, zmiany lub rozwiązania jakichkolwiek stosunków prawnych.
2. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze strony w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z Internetu oraz celami utworzenia strony, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw Administratora.
3. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik narusza swoimi działaniami pkt. 2 powyżej, Administrator ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się w dokumencie „Polityka Prywatności”.

Odpowiedzialność

1. Wszelkie informacje zawarte na Stronie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają charakter wyłącznie informacyjny.
2. Informacje zamieszczane na Stronie są w miarę możliwości na bieżąco aktualizowane. Administrator nie gwarantuje jednak ich prawidłowości, aktualności oraz kompletności.
3. Administrator udziela Użytkownikom informacji, zaleceń lub wyjaśnień wyłącznie w ramach komunikacji bezpośredniej z Użytkownikiem.
4. Na Stronie mogą być umieszczone linki do adresów internetowych podmiotów trzecich, na których treść Administrator nie ma żadnego wpływu. Za treści znajdujące się pod linkowanymi adresami odpowiada wyłącznie ich operator.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
-Zakłócenia w funkcjonowaniu Strony wywołane m.in. siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub innych osób.
-Czasowe utrudnienia lub niemożność korzystania ze Strony, wynikającą z przeprowadzania czynności technicznych związanych z wprowadzaniem zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych w funkcjonowaniu strony Użytkownicy są powiadamiani odpowiednim komunikatem zamieszczonym na Stronie.
-Wszelkie szkody wynikające ze sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają ze Strony, o ile takie działania Użytkowników nie stanowią normalnego korzystania ze Strony zgodnie z jego przeznaczeniem, niniejszym Regulaminem oraz zasadami korzystania przekazywanymi na Stronie.
-Wszelkie szkody wynikające z braku autentyczności informacji i danych podawanych na Stronie.

Prawa autorskie

Zawartość Strony chroniona jest polskim i międzynarodowym prawem autorskim. Prawa do wszystkich materiałów zamieszczonych na stronie zastrzeżone są na rzecz Administratora, bądź firm i osób uprawnionych (np. partnerów handlowych, klientów).
Naruszenie licencji i praw autorskich przez Użytkownika skutkuje odpowiedzialnością prawną określoną w szczególności w przepisach ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, przepisach kodeku cywilnego lub przepisach prawa prasowego.

Postanowienia końcowe

W razie jakichkolwiek zastrzeżeń co do działalności Strony,
Użytkownik może zgłaszać je Administratorowi poprzez wysłanie e-maila na adres: kancelaria@adwokat-wroc.com.
Używanie różnych przeglądarek oraz indywidualne ustawienia oprogramowania mogą powodować różnice w wyświetlaniu treści na Stronie.
Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Aktualny regulamin będzie zamieszczony na Stronie.
Scroll to Top